PRODUCT 製品紹介

移動用負荷時タップ切替変圧器

特徴

  • 発・変電所の負荷時タップ切換変圧器の事故時あるいは停電工事に際し、その必要場所に移動して、代わりに電力供給を行うもので、特にトラック積載形にすることにより機動性を持たせたものです。

仕様

・電圧R107.5kV(11タップ)/R6.9kV/R23kV、15MVA
※66kV級も製作可